O predsedniku

Prim. dr sc. med. BORISLAVA PUJIĆ


Rođena 7.12.1960. gpodine u Sremskoj Mitrovici, gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu i osnovnu muzičku školu (odsek harmonika).

Medicinski fakultet u Novom Sadu završila 1984. godine, a specijalizaciju iz anestezije sa reanimatologijom 1993. godine U Medicinskom centru Sremska Mitrovica bila zaposlena 8,5 godina. Potom 11 godina radila kao anesteziolog u Vojnomedicinskom centru u Novom Sadu, a poslednjih 15 godina zaposlena je u Kliničkom centru Vojvodine, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu.

Aktivno učestvovala na svim kongresima anesteziologa, sa usmenim i poster prezentacijama ili kao predavač po pozivu. Od 2013. godine, svake godine ima poster prezentaciju na Američkom kongresu akušerskih anesteziologa.

Magistarske studije završila je 2001.godine, a doktorsku tezu odbranila 2011. godine, od 2008. godine ima zvanje Primarijusa.

Bila Predsednik Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju DLV-SLD od 2006. do 2009. i od 2011. do 2019. Bila član Komisije za priznanja DLV-SLD.

Organizator osam Škola akušerske anestezije u kontinuitetu.

Autor je više naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u knjizi Akušerska anestezija i Obstetric Anaesthesia.
Udata je i majka troje dece.