Istorijat Podružnice

Kao i lekarska društva, tako su i podružnice osnivane sa istim ciljevima. Osnivačka skupština Podružnice Srpskog lekarskog društva za Vojvodinu sa sedištem u Novom Sadu održana je 26. septembra 1946. godine, uz prisustvo delegata iz cele Pokrajine. Za prvog predsednika izabran je dr Radivoj Kalenić, upravnik Glavne pokrajinske bolnice. Izabrani su takođe: potpredsednik − dr Nestor Teodorović i sekretari: dr Mile Geretović i dr Ratko Zamurović.

Godine 1947. 3. aprila, odlukom Ministarstva narodnog zdravlja i Povereništva za narodno zdravlje Pokrajine, Podružnica je dobila službene prostorije i zvanično počela da radi.
Pored Zrenjanina, koji je formirao podružnicu još aprila 1946. godine, osnovane su podružnice u Subotici, Senti, Sremskoj Mitrovici, Somboru i Pančevu i drugim gradovima, te je do 1955. godine bilo registrovano 15 podružnica.

Novosadska podružnica počela je rad 1947. godine u prostorijama Glavne pokrajinske bolnice sa ciljem da se dva puta mesečno održe sastanci sa predavanjima gostiju iz Beograda, Glavne pokrajinske bolnice Novog Sada i Zrenjaninske podružnice. Najčešće, predavači iz Novog Sada bili su dr V. Jakovljević, dr M. Simić, dr S. Poštić, dr Đ. Ognjanović, dr D. Stanulović i dr Fodor.

Godine 1958. osnovan je Pokrajinski odbor SLD za Vojvodinu koji je objedinio sve sreske podružnice SLD u Vojvodini. Te godine, lekari Novog Sada već su imali jubilej − 10 godina od osnivanja i izdavanja časopisa Medicinski pregled u kome su objavljivali svoje stručne i naučne radove.

Gradski narodni odbor Novog Sada stavlja 1953. godine Podružnici na raspolaganje zgradu u Ulici Vase Stajića 9, gde se otad okuplja članstvo na stručnim sastancima; prosečno je prisustvovalo više od 50 lekara.

Godine 1960. osnovan je Medicinski fakultet u Novom Sadu što je doprinelo kvalitetu rada i same Podružnice.

Godine 1970. predsednici Pokrajinskog odbora SLD za SAPV i podružnice Novi Sad potpisuju ugovor sa predsednikom Skupštine opštine Novi Sad za upis nosioca prava korišćenja nekretnina u društvenoj svojini (overeno u Sudu).

Godine 1976. menja se naziv i Statut – Podružnica Društva lekara SAP Novi Sad, pa slede promene 1980, 1985, tako da je novi statut iz 1994. godine potvrdio naziv: Srpsko lekarsko društvo − Društvo lekara Vojvodine, Podružnica u Novom Sadu. Današnji naziv Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Podružnica Novi Sad donet je na Skupštini Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva 2002. godine.

Nazivi Podružnice su se menjali, ali stepen široke autonomije postoji sve do danas i funkcioniše na delegatskom principu.

Prema Statutu, Podružnica je pravno lice i osnovana na teritoriji grada kao nevladino i neprofitno udruženje doktora medicine i stomatologije, na neodređeno vreme radi ostvarenja ciljeva i zadataka u oblasti unapređenja medicinske struke i nauke. Podružnica DLV−SLD u Novom Sadu najveća je u Vojvodini i broji blizu 2 000 članova svih specijalnosti medicine i stomatologije.

Svi predsednici Podružnice, zajedno sa ostalim članovima Predsedništva, vodili su brigu o stručnim sastancima i okupljanju članova. Broj lekara se stalno povećavao, posebno u periodu posle 2010. godine kada je Zakonom uvedena obaveza organizovane kontinuirane edukacije.

Novosadska podružnica proširila je svoje sastanke – sada je prosečno 150 prisutnih, pa je adaptiran i prostor u Sali Vojnomedicinskog centra u Petrovaradinu.

Ciljevi Podružnice ostaju isti kao i Društva lekara Vojvodine, kao i Srpskog lekarskog društva: zaštita časti i ugleda lekara, zastupanje strukovnih interesa, organizovani rad na stručnom obrazovanju i razvoju naučne misli uopšte u korist struke, nauke, opšteg zdravlja i prosvećenosti i naših lekara i našeg stanovništva.